Yayınlar


sinema_seyir_siyaset_big medya_ve_modernite kahvehane_ve_iktidar

KİTAP:Türkiye’de İletişim Düşüncesinin Kökenleri iletsoskapak_ysinefilozofi-kapak

 

YAYIN LİSTESİ

 

A.KitaplarA1. Erken Cumhuriyet Döneminde Sinema Seyir Siyaset, Elips, Ankara, 2005.

A2. Cumhuriyet Türkiyesinde Kahvehane ve İktidar, Kırmızı, İstanbul, 2006.

A3. Türkiye’de iletişim Düşüncesinin Kökenleri, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kırkıncı Yıl Kitaplığı, Ankara, 2008.

A4. Osmanlı’da İletişimin Diyalektiği, Phoneix, Ankara, 2010.

A5. Türkiye’de İletişim Sosyolojisinin Kaynakları, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011.

A6. Mekân ve İktidar: Filmlerle İletişim Mekânlarının Altpolitikası, Phoneix, Ankara, 2012.

A7. SineFilozofi: Kurosowa’nın Düşleri’nde SineFilozofik Bir Yolculuk, Heretik, Ankara, 2016.

B. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI / SCI-Expanded / SSCI / AHCI tarafından taranan dergiler)

B1. “Efforts to Modernize Chapbooks during the Inıtial Years of the Turkish Republic”, European History Quarterly, 40 (1), 7-34 (2010). (Indeks türü: SSCI, AHCI).

B2. “Türkiye’de Sinema Mekanlarını Sözlü Tarih Üzerinden Anlamak”, Milli Folklor, 98, 19-31 (2013). (İndeks türü: AHCI).

B3. “Türkiye’de Sözlü Tarihten İletişim Araştırmalarında Yararlanma Üzerine Notlar”, Milli Folklor, 87, 13-26 (2010) (Indeks türü: AHCI).

B4. The Struggle over Turkish Village Coffeehouses(1923-45), Middle Eastern Studies, 44(3), 435-454 (2008) (İndeks türü: SSCI)

 

B5. Karagöz Co-Opted: Turkish Shadow Theatre of the Early Republic (1923-1945), Asian Theatre Journal, 29(2),  292-312 (2005).(İndeks türü: AHCI).
B6. “Pertev Naili Boratav’ın İletişim Tarihine Katkıları”, Milli Folklor, 70, 22-37 (2006). (Indeks türü: AHCI).

  1. C.  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

C1. “Türk Sinema Tarihinin Altpolitikası (1896-1923)”, Selçuk İletişim, 8(1), 251-262 (2013).

C2. “Filmlerle Görünürlüğün Dönüşümü: Panoptikon, Süperpanoptikon, Sinoptikon”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 36, 132-151 (2013).

C3. “İletişim Eğitimin Hedefi: Yeni Bir Entelektüel Yaratmak”, Akdeniz İletişim, 15, 145-156 (2011).

C4. “En Eski” ve “En Yeni” İletişim Medyası: “İnsan”, Praksis, 24, 115-132 (2011).

C5. “Elektronik Kültür’ün Adam’ına Karşı Sözlü Kültürün Ada’sı”: Issız Adam Filmine İletişim Sosyolojisi Açısından Bakmak”, Marmara İletişim, 16, 201-215 (2010).

C6. “Kültür Emperyalizmi’ ve ‘Modernleşme’ Kuramları Açısından Türkiye’de Sinema Üzerine Notlar (1896-1939)”, Kebikeç, 27, 157-181 (2009).

C7. “Türkiye’nin Düzeni’ni İletişim Açısından Okumak”, Mülkiye, 253, 29-57 (2006).

C8. “Tanpınar’ın Oyun Dünyaları: Sinema, Enstitü, Kıraathane”, Toplum ve Bilim, 106, 155-173 (2006).
C9. “Bir İktisatçı”nın Türk İletişim Araştırmalarına Katkıları: Sabri Ülgener Üzerine Notlar”, 17(58), Ekonomik Yaklaşım, 89-113 (2006).

C10.   “Bir Kurumun Tarihsel ve Sosyolojik İncelemesi: Şehir Kulüpleri”, İlet-i-şim, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, 4, 89-115 (2006).

C11.  “Pertev Naili Boratav’ı iletişim Bilimi Açısından Okumak”, Akdeniz İletişim, 4, 123-161 (2006).

C12. “Türk Sinemasında İlk Sansür Tartışmaları ve Yeni Belgeler”, İlet-i-şim, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, 5 (47-76) (2006).

C13.   “İletişim Bilimi ile Halkbilimini Buluşturan Bir Bilim İnsanı: İlhan Başgöz”, Folklor ve Edebiyat, 12(48), 45-59 (2006).

C14. “Eşkiyalar, Kabadayılar, Külhanbeyiler ve Silah Toplama”, Bilgi ve Bellek, 5, 136-159 (2006).

C15.   “Osmanlı İmparatorluğunda Kamusal Alanın Dinamikleri”, İletişim, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, 21, 95-124 (2005).

C16.“Muhalif Bir Gazete: Mücadele”, Selçuk İletişim, 3(4), 152-165 (2005).

C17.   “Bir Radyo Piyesinin Yarattığı Yankılar (1939)”, İletişim Araştırmaları, 3, 93-105 (2004).

C18. “Sinemanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri: Dr. Fuat Umay Bey’in Yasa Teklifleri Çerçevesindeki Tartışmalar (1926-1941)”, Kültür ve İletişim, 7, 49-70 (2004).

C19. “Erken Cumhuriyet Yıllarında Sinema Konusunda Başarısız Kalmış İki Girişim: Çekilemeyen İki Propaganda Filmi (1939) ve İbret Yerleri Projesi (1923)”, Selçuk İletişim, 3(3), 77-82 (2004).

C20.   “Siyasal Bilgilenmede Medyanın Yeri İle İlgili Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 12, 625-644 (2002).

C21. “Enformasyon Toplumu Yaklaşımı ve İnternet: Dil Öğreten Web Sayfaları Üzerine Bir İnceleme”, Kültür ve İletişim, 5, 111-136 (2002).

C22. “Nermin Abadan-Unat’ın Türkiye’de İletişim Bilimi’ne Katkıları”, İletişim, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, 12, 149-171 (2001).

D. Diğer Bilimsel, Sanatsal Dergilerde Yayımlanan Yayınlar

D1. “Learning to Read in the Late Ottoman Empire and the Early Turkish Republic”, European History Quarterly, 42(2), 348-9  (2012), İngilizce Review. (SSCI ve AHCI İndeks)

D2.  “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Asri Kahvehaneler”, Toplumsal Tarih, 124, 84-89 (2004).

D3. “Siyasal Toplumsallaşma ve Çocuk: Ankara’da İlköğretim Çağı Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma”, Eğitim, 57, 237-244 (2004).

D4. “Kazım Karabekir’in Sinema Projesi (1923)”, Toplumsal Tarih, 124,64-67 (2004).

E. Derleme Kitaplarda Yayımlanan Makaleler

E1.  “Osmanlı Türk İletişim Tarihinin Yazımında “Bakış” ve “Yöntem” Sorunları Üzerine…”, İkinci Meşrutiyet Devrinde Basın ve Siyaset (Konya: Palet, 2010), Der. Hakan Aydın, s. 11-42.

E2. “Cumhuriyet Türkiyesi’nde Sinema Uygulamalarını İletişim Sosyolojisi Açısından Yeniden Değerlendirmek”, Cumhuriyet Döneminde İletişim (Ankara: Siyasal, 2010), Der. Nazife Güngör, s. 307-338.

E3.   “Türk Sosyal Bilimcilerini İletişim Açısından Okumak”, Türkiye’de Neoliberalizm, Demokrasi ve Ulus Devlet (İstanbul: Yordam, 2009), s. 273-297.

E4. “Söylemsel İnşalardan Üretilen Sansür ve Denetim Efsanesi (1896-1923)”, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler (İstanbul: Bağlam, 2009), Der. Deniz Bayrakdar, s. 43-

E5. “Fuat Köprülü’nün Çalışmalarından Türkiye Tarihindeki Popüler Kültürün İzlerini Bulmak”, Türkiye’de İletişim Düşüncesinin Kökenleri (Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, 2008), Der. Serdar Öztürk, s. 11-72.

E6. “Atatürk Dönemi Halk Eğitimi Çalışmalarında İletişim Araçlarının Kullanımı”, Cumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Dil Kültür Eğitim, Ed. Nazife Güngör, Gazi Üniversitesi Yayını, 669-702 (2007).

F. Çeviri Kitap

F1. John B. Thompson, Media and Modernity: A Social Theory of Media, Çev. Serdar Öztürk, Kırmızı, İstanbul, 2008.

G. Çeviri Makaleler

G1.  Ress, G. R. “Yapısalcılık ve Popüler Kültür”, Popüler Kültür ve İktidar, der. Nazife Güngör, çev. Serdar Öztürk, 347-363, Vadi, İstanbul (1999).

G2.   Bigsby, C.W.E., “Popüler Kültür Politikaları”, Popüler Kültür ve İktidar, der. Nazife Güngör, çev. Serdar Öztürk, 73-96, Vadi, İstanbul (1999).

H. SSCI/AHCI tarafından taranan dergilerdeki makaleler ile uluslararası yayınlarda yapılan atıflar

H1. Benjamin C. Fortna. Learning to Read in the Late Ottoman Empire and th Early Turkish Republic (London: Palgrave Macmillan, 2011) içinde, Efforts to Modernize Chapbooks… başlıklı makaleme atıf, s. 217, s. 224, s. 241.

H2. Karababa, Eminegül ve Güliz Ger. “Early Modern Ottoman Coffeehouse Culture and the Formation of the Consumer Subject”, Journal of Consumer Research, 37, 737-760 (2011). (s. 737, 746, 747).

H3. Benjamin C. Fortna. “Reading Between Public and Private in the Late Ottoman Empire and the Early Turkish Republic”, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 30/3, 563-573 (2010). Efforts to Modernize Chapbooks…başlıklı makaleme atıf, s. 570.

H4. Peterson, Mark Allen, Connected in Cairo: Growing up Cosmopolitan in the Modern Middle East (Bloomington: Indiana University Press, 2011), The Struggle over Turkish Village Coffeehouses(1923-45) başlıklı makaleme atıflar, s.248, s. 260, s. 261.

H5. Sami, Kamuran, “Halk Kültürü Bağlamında Kahvehanelerin Toplumsal ve Mekansal Dönüşümleri: Diyarbakır Kent Örneği”, Milli Folklor, 85, 159-172 (2010), (s. 162, 162, 164, 171).

H6. Akın, Yiğit. “Reconsidering State, and Society in Early Republican Turkey: Politics of Petitioning, International Journal of Middle East Studies, 39, 435-457 Cambridge University Press (2007). (S. 439, 38. dipnot s. 453).

H7. Balan, Canan, “Transience, absurdity, dreams and other illusions: Turkish shadow play”, Early Popular Visual Culture, 6 (2), 171-185 (2008) (s. 182).

H8.  Dellios, Paulette, “Karagöz: Master of Words, Puppet of Shadows”, Studia Universitatis Petru Maior – Philologia, 8, 174-178 (2009).

H9. Bertram, Carel, Imagining the Turkish House: Collective Visions of Home, Austin, University of Texas Pres içinde s. 252, 311.

H10. Seiragakis, Manolis “Governmental intervention in acting during 1930s” (Yunanca Makale), Yeni Yunanistan Tiyatrosunda Gelenek ve Modernizm: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Dönem (Yunanca Kitap) içinde, Karagoz Co-Opted… başlıklı makaleme atıf, s. 287.

H11. Alexandros Lamprou, Between central state and local society. The People’s Houses institution and the domestication of reform in Turkey (1932-1951), https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/14423/5/appendix_ bibliography.pdf, Öztürk, Serdar, “The Struggle over Turkish Village Coffeehouses (1923 – 1945)”, Middle Eastern Studies, Vol. 44, No 3, (May 2008). Makaleme atıf.

H12. Alexandros Lamprou, Between central state and local society. The People’s Houses institution and the domestication of reform in Turkey (1932-1951), https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/14423/5/appendix_ bibliography.pdf, Cumhuriyet Türkiyesinde Kahvehane ve İktidar (1930-1945), (İstanbul: Kırmızı,
2006). Publisher Department of Turkish Studies, Faculty of Humanities, Leiden University.

H13. Karagiozis-Nationality: Greek (Yunanca Kitap). Karagoz Co-Opted… başlıklı makaleme referanslar içinde atıf. (http://www.minpress.gr/minpress/cultural_newsletter_english_text_vol.05-2.pdf

H14.   Anna Wood, The Narration of Nationality and Identity among Anatolian Kurds, 1908-1938, Colombia University, Department of History, (S. 72, Karagöz makaleme atıf).

K. Diğer bilimsel ve sanatsal dergi ve kitaplarda yapılan atıflar

K1. Kuzucu, Kemalettin, Bin Yılın Çayı (İstanbul: Kapı, 2012) (Cumhuriyet Türkiyesinde Kahvehane ve İktidar, başlıklı kitabıma atıf)., s. 380, s. 549.

K2. Öztürk, Ruken, “Türkiye’de Sinema”, Türkiye’de Toplumsal Yapı (Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Sinema Seyir Siyaset başlıklı kitabıma atıf), s. 424.

K3. Sökmen, Cem, Aydınların İletişim Ortamı Olarak Eski İstanbul Kahvehaneleri (İstanbul: Ötüken, 2011), (Cumhuriyet Türkiyesinde Kahvehane ve İktidar, başlıklı kitabıma atıf).

K4. Çam, Aydın. “Türk Ulus Kimliğinin İnşası Sürecinde Sinema Politikaları”, Uluslar arası Altın Koza Sinema Kongresi (Adana: Adana Büyükşehir Belediyesi, 2011), s. 134, 138.

K5. Erdoğan, İrfan, Öteki Kuram (Ankara: Erk, 2010) “Kültür Emperyalizmi’ ve ‘Modernleşme’ Kuramları Açısından Türkiye’de Sinema Üzerine Notlar…” başlıklı makaleme atıf, s. 455.

K6. Erdoğan, İrfan, Öteki Kuram (Ankara: Erk, 2010) Osmanlı’da İletişimin Diyalektiği kitabıma atıf, s. 457.

K7. Yaşar, Ahmet, Osmanlı Kahvehaneleri içinde, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2009 (Cumhuriyet Türkiyesinde Kahvene ve İktidar kitabıma atıf, s. 12,

K8. Koçak, Dilek Özhan, “The Role of Theaters in Making Common People Civilized in 19th Century’s Istanbul Comparing with Vienna and Paris”, İletişim Araştırmaları, 6(1) (2008), “Karagöz Co-Opted: Turkish Shadow Theatre of the Early Republic (1923-1945)” başlıklı makaleme atıf (s. 54).

K9. Koçak, Dilek Özhan, “The Role of Theaters in Making Common People Civilized in 19th Century’s Istanbul Comparing with Vienna and Paris”, İletişim Araştırmaları, 6(1) (2008), “Osmanlı İmparatorluğu’nda Kamusal Alanın Dinamikleri” başlıklı makaleme atıf (s. 54).

K10.  Aydın, Hakan “Sinemanın Taşrada Gelişim Süreci: Konya’da İlk Sinemalar ve Gösterilen Filmler (1910-1915)”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 61-74 (2008), (s. 62).

K11.  Yağbasan, Mustafa ve Fuat Ustukara, “Türk Toplumunda Kahvehane ve Kafelerdeki İletişimsel Ortamı Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (1), 233-260 (2008), (s. 235, s. 239 Osmanlı İmparatorluğu’nda Kamusal Alanın Dinamikleri makaleme atıf).

K12. Yağbasan, Mustafa ve Fuat Ustukara, “Türk Toplumunda Kahvehane ve Kafelerdeki İletişimsel Ortamı Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (1), 233-260 (2008), (s. 235, Karagöz Co-Opted…. Başlıklı makaleme atıf).

K13. Yağbasan, Mustafa ve Fuat Ustukara, “Türk Toplumunda Kahvehane ve Kafelerdeki İletişimsel Ortamı Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (1), 233-260 (2008), (s. 240, Türkiye’nin Düzenini İletişim Açısından Anlamak başlıklı makaleme atıf).

K14.  Deniş, Halil Emre, “Kahvehanelerin Kentteki Sosyal Yaşam Üzerindeki Etkileri ve Değişimi”, Karaburun Kongresi, s. 4.

K15. Yüksel, Mehmet. “Nermin Abadan”, Türkiye’de Sosyoloji (İsimler-Eserler), C. II içinde, s. 59, Phonenix, Ankara, 2008.

K16.  Yaşar, Ahmet. “Osmanlı Şehir Mekanları: Kahvehane Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 6, 239-256 (2005). (S. 237, 253).

K17. Ediz, İsmail, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kahvehaneler ve Sosyal Değişim”, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 10 (1), 179-189 (2008), (S. 185, 186). Kahvehane ve İktidar Kitabıma atıflar.

K18.   Ediz, İsmail, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kahvehaneler ve Sosyal Değişim”, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 10 (1), 179-189 (2008), (S. 188). Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Asri Kahvehaneler başlıklı yazıma atıf.

K19.  Lamprou, Alexandros. “CHP Genel Sekreterleği Yüksek Makamına: 30’lu ve 40’lı Yıllarda Halkevleri’yle ilgili CHP’ye gönderilen şikayet ve dilek mektupları hakkında kısa bir söz”, Kebikeç: İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 23, 381-392 (2007). (S. 383).

K20. Geray, Haluk. İletişim ve Teknoloji: Uluslar arası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları içinde, s.94 ve kaynakça içinde s. 219, Ütopya, Ankara, 2003.

K21. Houston, Donald. “Turkish Coffee: Rich Tradition & History”, Gather (http://www.gather.com/viewArticle.jsp?articleId=281474976749395).

K22.  Yaşar, Ahmet. “Erken Modern Dönem Osmanlı’da Kamu Mekanı Üzerinde Mücadele: Kahvehane Yasaklamaları”, Uluslar arası XV. Türk Tarih Kongresi, Eylül 11-15, 2006.

K23.  Sirmen, Ali. “Yıl 1933-35: Fındık Kahve Kapattırıyor, Yıl 2006: Fındık Ocak Söndürüyor”, Economie Turque (http://www.ataturquie.asso.fr/static.php?op =informations_economie_ turque_060804&npds=1).

L. Bildiriler

L.1. Uluslararası kongrelerde sunulan bildiri

The Prejudices against Micro-Spaces and Their Users in Turkey. Freedom And Prejudıce, 1st Annual Conference on Communication, Mass Media & Culture, Bahçeşehir University and Kent State University, İstanbul, October 5-7, 2006.

L.2. Ulusal kongrelerde sunulan bildiriler

L2.1. “Seküler Bir İsa Tasviri: Pasolini’nin Aziz Matyas’a Göre İncil Filmi”, XIV. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı, Bahçeşehir Üniversitesi, 2-4 Mayıs, 2013. (Fırat Osmanoğulları ile birlikte)

L2.2. “Çocuk Seyircilere Yönelik Yasal Kısıtlama Girişimleri: Fuat Umay’ın Yasa Teklifleri (1926-1941)”, V. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı, Bahçeşehir Üniversitesi, Haziran 25-27, 2003.

L2.3. “Kahvehanelerde Propaganda ve Propagandayı Önleme Mücadelesi (1930-1945)”,  8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Aralık 3-5, 2003.

L2.4.  Bunalım, Rekabet ve Sinema Salonları”, From Westernization to European Union Modernization/Cinema/Spectacle (Garplılaşmadan Avrupa Birliği’ne: Modernleşme/ Sinema/Seyir), Sinema Konferansı, İstanbul, Haziran 23-25, 2005.

L2.5.  “Sosyal Bilimcilerimizi İletişim Araştırmaları Çerçevesinde Yeniden Okumak…”, 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Kasım 28-30, 2007.

 

 

Scroll To Top