İletişim Tarihi Vize Sınavı Çalışma Soruları (Vize Sınavına yardımcı olacak sorular. Sınavda nasıl tür sorular gelebileceğine dair fikirler edinebilirsiniz.

Tarih: Kasım 5, 2019

 1. Konuşma, düşünme ve ateş arasındaki ilişkiyi açıklayarak bu bağlamda Avcılık ve Toplayıcılık dönemindeki iletişim yapısının özelliklerini tartışınız.
 2. Yerleşik yaşama geçişin düşün ve geçim biçimleri üzerindeki etkilerini açıklayınız.
 3. Yazı ve alfabe arasındaki farkları tartışarak, yazının toplumsal ve iletişimsel dönüşümlerdeki rolünü açıklayınız.
 4. İletişim sistemi nedir ve Ahamenid, Eski Yunan, Roma ve Bizans iletişim sistemlerinin özelliklerini karşılaştırmalı olarak yazınız.
 5. İnsan nedir sorusuna homo sapiens veya homo loquens kavramlarından birisini benimseyerek açıklayın. Açıklamanızı iletişim tarihindeki insanı diğer varlıklardan farklı kılan unsurlar açısından yapınız.
 6. “19. Yüzyılda elektrikli telgrafın icadına kadar haberleşme, bedenleri taşımadan mümkün değildi, zaman ve mekan hiç ayrışmamıştı” ifadesi tamamen doğru olabilir mi? İletişim tarihinden vereceğiniz örneklerle bu argümanı tartışın.
 7. “İlk haberleşme sistemleri Batı’da ortaya çıkmış ve dünyaya yayılmıştır” yargısına katılıyor musunuz? Nedenini belirtiniz.
 8. Ortaçağlarda kilisenin kurduğu iletişim sisteminin özelliklerini tartışınız.
 9. Matbaanın yarattığı sonuçları açıklayınız.
 10. Tüccar iletişim sisteminin tipik özelliklerini belirtiniz.
 11. Edebi kamu ve siyasal kamunun iletişim tarihi içindeki yerini tartışınız.
 12. Ortaçağdaki iletişim tarihine dair verilerden yola çıkarak, Ortaçağda iletişim sisteminin en özerk ayağını sizce hangisi oluşturmaktaydı? Nedenini açıklayınız.