İletişim Tarihi Final Sınavı Çalışma Soruları

Tarih: Aralık 26, 2019

İletişim Tarihi Final Sınavı Çalışma Soruları

  1. Altpolitika ve üstpolitika kavramından yararlanarak Osmanlı İmparatorluğu’nda basımcılığın başlamasının ve gelişiminin aslında toplumsal yapıyla bazı yönlerden çelişik olduğunu savunan kişinin temel argümanları neler olabilir? Tartışınız.
  2. “Osmanlı İmparatorluğu’nda basın tamamen iktidarların denetiminde olmuştur” biçiminde bir iddia ortaya atan kişiye, iletişim güçlerindeki taktik boyutlar ve tarihsel veriler eşliğinde nasıl yanıt verebilirdiniz? Verdiğiniz yanıtı, ileri sürülen iddiaya yanıt verme bağlamında kurgulayınız.
  3. Kahvehanelerin Türkiye tarihinde bir tampon mekanizma/kurum olarak tarihsel süreç içindeki işlevine dair tartışma yürütünüz.
  4. Osmanlı İmparatorluğu’nda üstpolitikanın kahvaneler üzerinde yürüttüğü kapatma ve yasaklama politikalarının temel gerekçelerini açıklayınız.
  5. Kahvehaneler üzerinde tek boyutlu bir politika mı izlenmiştir, yoksa zaman içerisinde bu politikalar değişmiş midir? Eğer değiştiyse bu değişiklikte altpolitikanın payı nedir?
  6. Osmanlı İmparatorluğu’nda ulaşım güçleri nelerdi? Bu güçler üzerinde sürekli değişen devlet kararlarında altpolitikanın yerini tartışınız.
  7. Osmanlı İmparatorluğu’nda elektronik iletişim güçleri (telgraf, telefon, sinema) diğer iletişim güçlerine göre üstpolitika tarafından daha kolay kabul edilmiştir. Bu kabulün nedenleri neler olabilir? Altpolitika, bu önkabullere uygun mu eylemiştir, yoksa her zaman sapmalar, çelişkiler olmuş mudur? Tartışınız.
  8. “Jön Türk aynı zamanda bir Telgraf Devrimi’dir” ifadesini tartışınız.
  9. Demiryolları nasıl bir iletişim gücüdür? Bu güç üzerindeki mücadeleyi tartışınız.
  10. Tüm dersler boyunca edindiğiniz bilgi ve okumalarınız eşliğinde bir soru üretiniz ve yanıtlayınız.